Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 45. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je

donijela Odluku o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća/ odbora bolnica Srednjobosanskog kantona. U skladu sa Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama – bolnicama u Srednjobosanskom kantonu, SBK je preuzeo osnivačka prava nad bolnicama.  Kako su bolnice završile postupak registracije kod nadležnog suda to su se stekli uslovi za raspisivanje natječaja za članove upravnih vijeća.

Vlada SBK je ranije dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da raspiše natječaj i provede proceduru za imenovanje upravnih vijeća u bolnicama Srednjobosanskog kantona, te u skladu sa tim, donosi se Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova upravnih vijeća bolnica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za adaptaciju sale za sastanke i potkrovlja u PS Travnik. Odlukom se izdvaja iznos od 8.876,61 KM, a sredstva će se doznačiti firmi „KULA MONT“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta  je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sa područja općine Jajce (MZ “Bešpelj“ i MZ „Biokovina“), za period od 13.januara – 13.marta 2020 (H-NPP), odnosno 27. januara -13. marta 2020. godine (B-NPP). Ukupna vrijednost navedenih usluga iznosila bi 4.545,45 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost na Izmjenu Plana nabavke  Ministarstva obrazovanja, nauk, mladih, kulture i sporta za 2020. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za osnovne i srednje škole s područja Kantona

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na rasporedni nalog za raspodjelu zaštitne opreme za bolnice, domove zdravlja i Zavod za javno zdravstvo. Data je saglasnost za raspodjelu zaštitne opreme: jednokratnih odjela, kombinezona, rukavica i maski sa filterom.

Donesena je i Odluka o upisu studenata u akademsku 2020./2021. godinu na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Ovom odlukom Vlada Srednjobosanskog kantona odobrava upisne kvote  studenata na visokoškolskim  ustanovama u SBK, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK.

Design by Denny